Српски Православни
Календар

Српски Православни Календар

Православни календар са житијима светитеља, катихизисом, малим молитвеником.


✝︎✝︎✝︎✝︎✝︎ Православни календар - Православац ✝︎✝︎✝︎✝︎✝︎

православни календар са житијима светитеља, катихизисом а садржи и молитвеник.

Православни календар се састоји из неколико делова:

1- Црквени календар , са житијима светаца за сваки дан и иконом тог светитеља.- Молитвеник са неколико десетина молитви.


2- Катихизис од Светог Владике Николаја Велимировића

 Православни календар на првој страни приказује грегоријански датум, јулијански датум, икону светитеља за тај дан, име светитеља за тај датум и да ли је дан поста или не. Превлачењем прстом преко дисплеја на леву или десну страну умањује се или увећава датум за један дан и сходно том новом датуму мења се икона и све остало. Превлачењем прстом одоздо на горе, или одозго на доле, враћа се на данашњи - тренутни датум.

У овом православном календару датуми су по новом грегоријанском календару али упоредно са њим су и датуми по старом јулијанском календару.

Приликом израде црквеног календара коришћен је српски језик и српско ћирилично писмо и овај црквени календар и сви текстови и њему су на том језику и писму.

Црквени календар седржи за сваки дан име светитеља, икону и житије кратко житије.

Немојте замерити на грешкама и недостатцима православном календару, а Ваше примедбе су добродошле и можете их изнети у коментарима. Ја ћу гледати да грешке на које ми укажете исправим што пре и у складу са сопственим знањем и способностима а да би овај црквени православни календар био што бољи.

✝︎✝︎✝︎✝︎✝︎ Захваљујем свима унапред. ✝︎✝︎✝︎✝︎✝︎

✝︎✝︎✝︎✝︎✝︎ Pravoslavni kalendar - Pravoslavac ✝︎✝︎✝︎✝︎✝︎

pravoslavni kalendar sa žitijima svetitelja, katihizisom a sadrži i mali molitvenik.

Pravoslavni kalendar se sastoji iz nekoliko delova:

- Crkveni kalendar , sa žitijima svetaca za svaki dan i ikonom tog svetitelja.

- Molitvenik sa nekoliko desetina molitvi.

- Katihizis od Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića

- Pravoslavni kalendar na prvoj strani prikazuje gregorijanski datum, julijanski datum, ikonu svetitelja za taj dan, ime svetitelja za taj datum i da li je dan posta ili ne. Prevlačenjem prstom preko displeja na levu ili desnu stranu umanjuje se ili uvećava datum za jedan dan i shodno tom novom datumu menja se ikona i sve ostalo. Prevlačenjem prstom odozdo na gore, ili odozgo na dole, vraća se na današnji - trenutni datum.

U ovom pravoslavnom kalendaru datumi su po novom gregorijanskom kalendaru ali uporedno sa njim su i datumi po starom julijanskom kalendaru.

Prilikom izrade crkvenog kalendara korišćen je srpski jezik i srpsko ćirilično pismo i ovaj crkveni kalendar i svi tekstovi i njemu su na tom jeziku i pismu.

Crkveni kalendar sedrži za svaki dan ime svetitelja, ikonu i žitije kratko žitije.

Nemojte zameriti na gređkama i nedostatcima u pravoslavnom kalendaru, a Vaše primedbe su dobrodošle i možete ih izneti u komentarima. Ja ću gledati da greške na koje mi ukažete ispravim što pre i u skladu sa sopstvenim znanjem i sposobnostima da bi ovaj crkveni pravoslavni kalendar bio što bolji.

✝︎✝︎✝︎✝︎✝︎ Zahvaljujem svima unapred. ✝︎✝︎✝︎✝︎✝︎